Riparimi i grilës ekzistuese me ndihmën e Borinni kapakut

Sistemi për zgjidhjen e problemit të aromave të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit me ndihmën e prodhimit tonë të ri Borinni kapaku!
Borinni kapaku e gjenë aplikimin e vet në: Hotele, objekte afariste dhe banimi.
Borinni kapaku është krijuar me ndihmën e poli – propilenit më kualitativ të ngurtë.
Krahas dimenzionit standard Ø 113 është i mundshëm edhe prodhimi i dimenzioneve më të vogla në bazë të kërkesës specifike deri te dimenzioni më i vogël Ø 91.

Hapi 1

Të ngritet pjesa e lëvizshme e grilës INOX dhe të pastrohet ndyrësira rreth tehut të palëvizshëm të grilës.

Hapi 2

Në tehun e palëvizshëm paraprakisht të pastruar aplikoni shtresë të hollë të ngjitësit të silikonit për ta përgatitur bazën për Borinni kapakun.

Hapi 3

Në bazën e përgatitur vendosni Borinni kapakun.

Hapi 4

Procesi i riparimit përfundon me kthimin në gjendjen e mëparshme të pjesës së lëvizshme të grilës INOX

Instalimi i grilës së re me ndihmën e Borinni kapakut
Hapi 1

Të largohet pjesa e lëvizshme e grilës INOX

Hapi 2

Të largohet edhe pjesa e palëvizshme e grilës për ta përgatitur bazën për grilën Klik-Klak me Borinni kapakun dhe të  aplikohet ngjitësi.

Hapi 3

Vendosja e pjesës së re Klik-Klak të grilës së palëvizshme me Borinni kapakun.

Hapi 4

Vendosja e pjesës së re të lëvizshme të grilës Klik-Klak.